Ruim 10 jaar ervaring in service en dienstverlening.

Bouwterreinbeveiliging

National Security Team levert tevens toezicht op bouwterreinen gedurende de vakantie, avond, weekend en nachtelijke uren. U kunt hierbij kiezen uit permanente beveiliging of rijdend toezicht.

Onder rijdend toezicht wordt verstaan het af en toe inspecteren van een bouwterrein waarbij de surveillant meerdere objecten of terreinen in zijn dienst ter controle heeft. Het spreekt voor zich dat deze vorm van beveiliging niet de garantie biedt die permanente beveiliging biedt.

Onze medewerkers hebben EHBO, BHV en VCA deze diploma’s worden vereist als je permanent beveiligingswerkzaamheden verricht op het bouwterrein.

Buurtsurveillance

In een maatschappij waarin normen en waarden steeds meer vervagen en waarin voor bepaalde groepen binnen onze samenleving het verschil steeds onduidelijker wordt tussen, mijn en dein, is buurtsurveillance een steeds vaker voorkomend noodzakelijk kwaad. Als één van de weinigen levert National Security Team buurtsurveillance.

In een minimale samenstelling van twee man wordt er gesurveilleerd bij u in de wijk. Hierbij wordt bijvoorbeeld opgetreden tegen overlast gevende groepen jeugd, luidruchtige passanten, drugsgebruikers en al de andere voorbeelden van overlast welke kunnen voorkomen. Dit alles in nauw overleg met de buurt en de plaatselijke politie. Vooral bij deze vorm van beveiliging zal in korte lijnen samengewerkt worden met de plaatselijke politie waarbij wij tevens een signalerende rol vervullen om op deze wijze aan de voorzijde van het probleem te staan.

Mobiele Surveillance

Alarmopvolging, het uitvoeren van planmatige controles, brand- en sluit- en openingsrondes het beveiligen van complete bedrijfsterreinen zijn werkzaamheden die u aan onze mobiele surveillanten kunt overlaten. Onze surveillanten werken nauw samen met de politie en er vindt regelmatig uitwisseling van informatie plaats.

Bedrijfsterreinen kunnen ook collectief worden beveiligd door onze mobiele surveillance. De permanente aanwezigheid van een rondrijdende mobilesurveillant zorgt ervoor dat de criminaliteit op een bedrijfsterrein sterk daalt. Als u participeert met andere bedrijven kunt u de kostprijs van collectieve mobiele beveiliging-bewaking relatief gering houden. Een alternatief in verhouding tot voorkomend verlies door diefstal, beschadiging, graffiti, vernieling of andere kostenposten.

Objectbeveiliging

Objectbeveiliging is een breed begrip. Er wordt gesproken over een object wanneer we dit beveiligingsdoel als eenheid kunnen zien, zoals een gebouw of meerdere gebouwen die bij elkaar horen op één terrein. Bij objectbeveiliging maakt National Security Team onderscheid tussen beveiligen en bewaken.

 • Beveiligen is het geheel aan maatregelen dat wordt genomen om een object te beschermen.
 • Bewaken maakt daar een onderdeel van uit doordat hierbij alle aandacht is gericht op een bepaald object.
 • Bewaken betekent dus een object dat men in zijn geheel kan overzien, voordurend in de gaten houden.

Omdat er bij objectbeveiliging ook onderscheid wordt gemaakt in open, halfopen en gesloten objecten maakt National Security Team eerst een gedegen risicoanalyse. Hierop wordt in overleg met de opdrachtgever de beveiliging afgestemd.

Dienstverlening In de praktijk is een objectbeveiliger een deel van de tijd bezig met dienstverlening en niet met beveiligingstaken.
National Security Team werkt servicegericht. Dit maakt dat de objectbeveiligingsmedewerkers naast representativiteit en flexibiliteit worden geselecteerd op servicegerichtheid. Belangrijkste uitgangspunt blijft echter dat de dienstverlening nooit ten kosten van de beveiliging van het object gaat.

Persoonsbeveiliging

Bescherming c.q. begeleiden personen National Security Team heeft de ervaring en de kennis om personen en hun bezittingen te beschermen tegen risico’s van welke aard dan ook. Onopvallend, professioneel en betrouwbaar. Uitgangspunt is steeds om ongewenste situaties voor de desbetreffende personen en hun naasten te voorkomen.

National Security Team werkt en uitsluitend met gediplomeerde medewerkers die ruime ervaring hebben opgedaan bij specialistische overheidsdiensten. Professionals die even tactvol als doortastend zijn en ervaren genoeg om in de meest uiteenlopende situaties de juiste beslissing te nemen. National Security Team werkt nationaal of internationaal, wij kennen hierbij geen grenzen.

Privé Chauffeur

Mobiliteit, daar draait het om. National Security Team heeft voor u de oplossing, persoonlijke chauffeursdiensten. Voor elke chauffeursdienst hebben wij de juiste combinatie tussen wagen en chauffeur, deze combinatie heeft een duidelijke taak- en functieomschrijving welke tot stand is gekomen door beoordelingen van onze klanten.

Zeven dagen per week en 24 uur per dag kunt u rekenen op onze chauffeursdiensten om uitgerust en goed voorbereid op uw bestemming aan te komen. Of u zich nu in uw eigen auto wilt laten vervoeren of door ons onze chauffeursdiensten staat zonder verrassingen voor u klaar.

Uw chauffeur is gediplomeerd, discreet, op tijd aanwezig en erop gericht om u op tijd en veilig op uw bestemming te brengen.

Receptie Diensten

Wellicht zult u ze wel herkennen de medewerkers achter balie, receptie of loge. Het visite kaartje van uw bedrijf of instelling.

National Security Team heeft hiervoor mensen geselecteerd welke representatief het visitekaartje voor uw bedrijf zijn. Tevens kunnen zij er zorg voor dragen dat de telefoon op een correcte wijze wordt opgenomen en uw klanten op de juiste manier worden door geschakeld.

De taakstelling van een beveiligings- medewerker wordt steeds breder. Naast toezicht, is er een groeiende behoefte aan (gast)vrijheid. Zeker bij balie- en receptiefuncties is dit goed zichtbaar. Om een goede uitvoering mogelijk te maken, wordt rekening gehouden met de eisen en wensen die een locatie en het takenpakket stellen.

National Security Team maakt daarbij gebruik van een profielschets, waarin de kwalificaties van de medewerkers staan vermeld. Daarbij gaat het niet alleen om opleiding en ervaring, maar ook om persoonlijke kenmerken. Zo wordt gewaarborgd dat medewerkers en locatie bij elkaar passen. De uitvoering luistert immers nauw en elke locatie is voor wat betreft de omgeving en bedrijfscultuur anders.

Recherche Diensten

Een jarenlange recherche expertise vormt de basis van de dienstverlening van National Security Team. Daarnaast bezitten alle medewerkers het nu wettelijke vereiste diploma.

Een uitstekend uitgangspunt voor bedrijven om de advisering en begeleiding van National Security Team te betrekken bij de preventie van ongewenste activiteiten.

Bedrijven worden immers regelmatig geconfronteerd met interne of externe criminaliteit die het bedrijfsproces verstoren of blokkeren. Van alle bevindingen worden zakelijke, heldere en overzichtelijke rapportages opgemaakt.

Wij werk conform de privacy gedragscode voor recherchebureaus en de bepalingen van de autoriteit persoonsgegevens (AP).

Onze Recherche Dienst services bestaan onder andere uit:

 • Antecedentenonderzoek sollicitanten
 • Antecedentenonderzoek partners
 • Alimentatiekwesties
 • Advies voor of na inbraak
 • Bedrijfsspionage
 • Bedrijfsonderzoek naar aanleiding van fraudezaken
 • Chantage bewijzen & bestrijden
 • Contra-expertise (uw tegenonderzoek)
 • Forensisch onderzoek
 • Incasso-opdrachten
 • Kredietwaardigheids onderzoek
 • Onderzoek op het gebied van verduistering, diefstal en oplichting
 • Onderzoek sabotagespionage en concurrentiezaken
 • Onderzoek naar (onrechtmatig) verzuim
 • Ontslagzaken
 • Opsporen van personen, goederen en bedrijven
 • Opsporen afluisterapparatuur
 • Observaties van personen en goederen
 • Pre- employment screening
 • Stalking
 • Technische en tactische observatie
 • Vreemdgaan en of relatieonderzoek
 • Ziekteverzuim / verdachte ziekmeldingen

Winkelsurveillance

National Security Team heeft ruime ervaring met winkelsurveillance.

Winkelsurveillance is een vak apart. Dat is om te beginnen al ons uitgangspunt bij sollicitatiegesprekken met aspirant winkelsurveillanten. De toenemende winkelcriminaliteit vraagt ook om een dergelijke benadering. Denkt u maar eens aan het 750 miljoen euro schade die de detailhandel in 2002 leed: 500 miljoen door diefstal en interne fraude en 250 miljoen door overvallen en vernielingen. Dat zijn bepalende cijfers.

Cijfers die vragen om een concrete aanpak. Zoals u weet is er met de oprichting van Platform Detailhandel een stap in de goede richting gezet. Maar zoals u ook weet begint een doeltreffende aanpak van winkelcriminaliteit op de winkelvloer zelf.

Regelmatig werkt National Security Team voor detaillisten waar bijvoorbeeld net een overval heeft plaatsgevonden. Na een risico analyse blijkt dan vaak dat de overval waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden door relatief kleine wijzigingen in bijvoorbeeld laad- en los tijden van toeleveranciers, of het beleid bij aankomst/vertrek personeel.

Een manier van – preventief – denken die de beveiligingsmedewerkers van National Security Team eigen is. Winkelsurveillance is een vak apart omdat er veel gevraagd wordt van een goede winkelsurveillant. Tact, discipline, mensenkennis en een goed beeld van onze huidige maatschappij zijn onontbeerlijk. Verder zijn een dienstverlenende en een vriendelijke maar aanwezige uitstraling zeer belangrijk.

Voor diverse detaillisten en supermarktketens heeft National Security Team de winkelsurveillance verzorgd. Vaak ook in een zogenaamde “no-go area”. Onze winkelsurveillanten weten dus wat er verwacht wordt en handelen daarnaar. Van hun preventieve manier van denken en handelen heeft uw personeel direct voordeel